Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.   Algemene informatie

1.   Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK:
Raadthuys GGZ bv.
Hoofd postadres straat en huisnummer: Industrieweg Oost 13
Hoofd postadres postcode en plaats: 6662NE ELST

Website: www.raadthuys.nl KvK nummer: 09199157

AGB-code 1: 22220714

2.   Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Désirée Krol

E-mailadres: d.krol@raadthuys.nl Tweede e-mailadres: info@raadthuys.nl Telefoonnummer: 0481-371199

3.   Onze locaties vindt u hier

Link: www.raadthuys.nl

4.   Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

 4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Wij zetten ons met hoofd en hart in voor de psychische gezondheid, veiligheid en duurzaamheid met de nadruk op kan de cliënt verder met zijn leven als betekenisvol te ervaren. De focus ligt op laagdrempelige kortdurende generalistische zorg of langerdurende specialistische trajecten. Wij werken mono en multidisciplinair. We willen gezien worden als een innovatieve kleinschalige instelling die met een krachtig netwerk samenwerkt. Daarnaast zetten wij ook E Health in. Doorgaans blended, echter bieden wij sinds kort ook een online aanbod aan naast de andere behandelvormen. Als professionals willen wij het hokjes denken binnen de GGZ tegengaan door over de muren van opgedeelde zorg heen te kijken. Door aan de cliënt te vragen, wat hij of zij wil. De oplossing hoeft niet persé te liggen in de GGZ, echter kan ook mogelijk daarbuiten worden gevonden.

Missie

Raadthuys GGZ biedt diagnostiek, consultatie, behandeling voor kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen en ouders/opvoeder en hun kinderen tegelijkertijd indien noodzakelijk. Onze zorg is kortdurend als het kan en langerdurend waar nodig. Respect, aandacht en openheid zijn daarbij onze uitgangspunten. Wij werken integraal en of betrekken naasten altijd in het traject.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags Pervasief

Overige kindertijd

Delirium, dementie en overig Depressie

Bipolair en overig Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen

Slaapstoornissen Persoonlijkheid Somatoform

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):

Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk): Overig, namelijk: Wij bieden gespecialiseerde zorg aan voor mensen met complex trauma (vroegkinderlijk chronisch trauma ) en dissociatieve stoornissen. Wij hebben ook een intensieve traumabehandeling voor volwassenen van 4 dagen.

Daarnaast worden er veel dubbel diagnoses gezien van persoonlijkheid en trauma; autisme en depressie, angst

5.   Beschrijving professioneel netwerk:

Vaktherapeut, verpleegkundig specialist, sociaal pedagagogisch hulpverlener, master stagiares orthopedagogiek en of psychologie, basis psycholoog, basis psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog / Psychotherapeut.

Psychiater volwassenen (opnieuw werven); KP BIG (opnieuw werven); Psychotherapeut BIG, GZ psycholoog BIG

6.   Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. Raadthuys GGZ bv. heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz:

Psychiater (opnieuw werving) KP (opnieuw werving)

PT GZ

de gespecialiseerde-ggz:

Psychiater (opnieuw werving) KP (opnieuw werving)

PT GZ

6b. Raadthuys GGZ bv. heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar: Psychiater (indien ingevuld)

KP (indien ingevuld) PT

GZ

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar: Psychiater (indien ingevuld)

KP (indien ingevuld)

PT GZ

Categorie B Indicerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT GZ

Categorie C Indicerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT

7.   Structurele samenwerkingspartners

Raadthuys GGZ bv. werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):

Raadthuys participeert onder andere in:

GEZ Midden Betuwe https://gezmiddenbetuwe.nl/ Visie

In de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners in Midden Betuwe staat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg centraal. In gezamenlijkheid streven we naar een compleet, vraag gestuurd en geïntegreerd zorgaanbod. We maken daarbij gebruik van elkaars complementaire expertise en middelen. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk aanbod van eerstelijnszorg, lokaal georganiseerd met de lokaal gevestigde zorgverleners.

Missie

Goed georganiseerde, goed bereikbare en herkenbare eerstelijnszorg in Midden Betuwe waar de zorgvraag van de patiënt geïntegreerd wordt benaderd en behandeld door de lokale zorgverleners

in de stichting participeren de volgende zorgverleners:

Diëtistenpraktijk Eetstijl

De diëtisten van Diëtistenpraktijk Eetstijl adviseren u over het veranderen van uw eetstijl wanneer eten en drinken extra aandacht nodig hebben. Dit kan zijn bij verschillende ziekten of bij

Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman

Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman staat klaar voor alle mensen met een gezondheidsprobleem op het lichamelijke vlak.

Fysiovier Plus

Fysiovier+ bestaat sinds 1997 en heeft vestigingen in Zetten en Herveld. Naast behandelruimtes voor fysiotherapie is er een ruime oefenzaal, voorzien van moderne trainingsapparatuur. Behalve voor Lees meer…

Huisartsencentrum Herveld
Het huisartsencentrum Herveld levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Huisartsencentrum Zetten
Het huisartsencentrum Zetten levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Raadthuys GGZ
Wil bekend staan bij zowel verwijzers en cliënten als bij zorgverzekeraars als een betrouwbare partner, waar kinderen en jeugd enerzijds en volwassenen en ouderen anderzijds

Service Apotheek
Er zijn in Nederland ongeveer 1.900 apotheken. Daarvan mogen zich ruim 425 Service Apotheek noemen. Dat zijn onafhankelijke apotheken, waar de apotheker zelf eigenaar is. De Service Apotheken

Stichting Samen Zorgen
Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten. Zorgzame Lees meer…

Psyzorg coöperatie in Nijmegen VJ GGZ Nijmegen

II.   Organisatie van de zorg

8.   Lerend netwerk

Raadthuys GGZ bv. geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.

Voorstel lerend netwerk KLA- Kleine samenwerkende GGZ aanbieders regio Arnhem Aantal deelnemers :

•                     GGZ Praktijk 10
•                     Raadhuys GGZ 12
•                     Next GGZ 5
•                     BatZ GGZ 4
 • Neurocare group 17
 • Totaal 48

Voorwaarden:

 • Maximaal 8 personen per groep zouden zijn zodat er ook effectief met elkaar samengewerkt kan
 • Bij elke groep moeten medewerkers zitten van tenminste 2 verschillende
 • Hybride, dus zowel face-to-face als digitaal. Medewerker kan op basis hiervan kiezen welke vorm bij hem haar
 • Verschillende tijdstippen, voor en na 17 uur
 • Locaties voor face-to-face. GGZ praktijk, BatZ GGZ, Next GGZ en Raadhuys GGZ
 • Duur per bijeenkomst 2
 • Bijeenkomsten op dinsdag en Verwachting is dat dan de meeste mensen werken.

Voorstel:

 • Voorstel 8 groepen van 6 personen. Hierdoor ontstaat er ruimte om te schuiven of eventueel instroom van nieuwe clienten
 • Start na 01-07-2022. In Q3 en Q4 2022 1 bijeenkomst per groep
 • Vanaf 2023 in Q1/Q2 één bijeenkomst en in Q3/Q4 één bijeenkomst.
  Maand Datum – tijd                       Vorm    Locatie

Juli          Donderdag 07-07-2022 – 15.00 – 17.00 Face tot face      GGz praktijk Augustus                Geen bijeenkomst ivm zomervakantie

September         Dinsdag 20-09-2022 – 15.00 – 17.00        Digitaal

Oktober               Donderdag 06-10-2022 – 18.00 – 20.00

Dinsdag 18-10-2022 – 18.00 – 20.00        Face to face Digitaal BatZ GGZ

November          Dinsdag 08-11-2022 – 15.00 – 17.00

Donderdag 24-11-2022 – 15.00 – 17.00 Face to face Digitaal Next GGZ

December          Donderdag 08-12-2022 – 18.00 – 20.00

Dinsdag 13-12-2022 – 18.00 – 20.00        Face to face Digitaal Raadhuys GGZ

 • Uitnodigen worden verstuurd via een webbased applicatie door Tom. Dit kan doorgestuurd worden naar de betrokken regiebehandelaren zodat zij zichzelf kunnen
 • Totaal 48 zorgverleners

9.   Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Raadthuys GGZ bv. ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Alle BIG geregistreerden behandelaren voldoen aan de herregistratie plicht. Raadthuys faciliteert en financiert cursussen, workshops en opleidingen om kennis en kunde op peil te houden, te bevorderen en te innoveren.

 • toetsing BIG registratie kopie
 • check in BIG register
 • SKJ register kopie

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

 • Multidisciplinair overleg 1 maal p 2 weken
 • werkoverleg 1 x p 6 weken
 • intervisie 1 x p 6 weken
 • lerend netwerk 2 -3 x p jaar
 • e health intervisie 1 x 4 weken
 • innovatie netwerk 1 x p 4 weken

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Richtlijnen en protocollen zijn aanwezig in de praktijken, digitaal. Toetsing bekwaamheid d.m.v. gestructureerd collegiaal overleg Intervisie een maal per 6 weken

Cliëntenoverleg een maal per week supervisie mogelijkheden

10.   Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):

Ja

10b. Binnen Raadthuys GGZ bv. is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en – overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging): Er dient minimaal een Klinisch psycholoog of Psychotherapeut of GZ psycholoog aanwezig.

Een maal per 1 à 2 weken is er een psychiater aanwezig (functie moet opnieuw worden ingevuld) Een maal per week vindt cliëntenoverleg plaats voor team volwassenen en één voor team kind en jeugd

Toetsing van intake bij alleen gezien door GZ psycholoog, bij verandering van behandelplan, vastleggen in dossier bij behandelplan. De regiebehandelaar heeft eindverantwoordelijkheid in bepaling behandelplan. De uitvoerend behandelaar is verantwoordelijk voor het op juiste wijze beschrijven in het dossier. De regiebehandelaar toetst 1 maal per 3 maanden of indien wijziging heeft plaatsgevonden zonodig eerder het dossier.

10c. Raadthuys GGZ bv. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

 • Opschalen na intake van BGGZ naar SGGZ én triage vragenlijst – dan
 1. contact met verwijzer opnemen (mits cl daar toestemming voor verleent) en nieuwe verwijzing regelen
 2. intake en dossier bijstellen qua behandelplan
 3. dan wel afsluitbrief schrijven en terugverwijzen naar verwijzer 4 dan wel door verwijzen naar andere zorgverlener

Van SGGZ naar BGGZ wanneer uit intake blijkt

 1. lage complexiteit én laag risico én eerste maal in GGZ zorg
 2. veel klachten en in overleg met cl aan één klacht te werken en inschatting is korter dan 800 minuten behandeling noodzakelijk is.
 3. klachten in remissie, chronische toestand, weinig verandering
 4. door verwijzing naar andere instelling, zorgverlener is van toepassing

In alle gevallen van a-d dient cl. in alle overwegingen als eerste op de hoogte te worden gesteld en daarna wordt verwijzer op de hoogte gesteld. Nieuwe verwijzing noodzakelijk.

Dossier afsluiten en verwijzing naar BGGZ.

Deze procedures vinden binnen de huidige regelgeving van de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidzorg.

10d. Binnen Raadthuys GGZ bv. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Escalatieprocedure

Bij de BGGZ heeft de regiebehandelaar de eindregie, waarvan het eind oordeel van de klinisch psycholoog en de psychotherapeut zwaarder wegen dan dat van de GZ psycholoog.

In de SGGZ

 1. Klinisch psycholoog (indien ingevuld en anders)
 2. Psychotherapeut

In die gevallen waar ook andere zorgverleners zijn betrokken weegt het eind oordeel van de klinisch psycholoog het zwaarst, daarna dat van de psychotherapeut.

11.   Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:

Ja

12.   Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):

Upload van uw klachtenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: KPZ Contactgegevens: https://klachtenportaalzorg.nl/

De geschillenregeling is hier te vinden:

Upload van uw geschillenregeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

III.   Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 1. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.raadthuys.nl/wachttijden/

14.   Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

 1. Telefonische aanmelding de bureaumedewerker
 2. Intake BIG geregistreerde medewerker

Tussen de tijd van de intake en tussen de intake en de behandeling kan cl. contact opnemen met de regiebehandelaar. Dit wordt tijdens het eerste gesprek besproken. Ook bij wie de cl verder wil. De keuze heeft en afhankelijk van de snelheid van start van de behandeling.

De regiebehandelaar vraagt na toestemming van de cl of de bureau medewerker de vervolgafspraken plant met de cl. De regiebehandelaar die de intake doet, informeert de cl altijd over hoe te handelen indien de situatie van de cl. verergert.

14b. Binnen Raadthuys GGZ bv. wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

15.   Indicatiestelling

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

95 % van de gevallen komt de aanmelding binnen via de website.

In 5% van de gevallen telefonisch. Formulieren over samenwerking, toestemming en intakeformulieren worden opgestuurd. Indien deze formulieren via de mail of per post binnen zijn, te samen met de aanmelding, dan wordt er een afspraak ingepland. Meestal wordt er een voorstel voor een datum gedaan en kunnen cl op de formulieren aangeven welke voorkeursdagen zij hebben. Dit geldt ook voor een mannelijke of een vrouwelijke therapeut.

Alleen de indicerend regiebehandelaar stelt de diagnose. Bij twijfel in het eerste gesprek en in overleg met cl, volgt altijd een toetsing binnen het MDO (multidisciplinair overleg). Afhankelijk welke behandelaar BIG de verdere behandeling op zich neemt alvorens toestemming van de cl. te hebben gekregen. De cl wordt vooraf geïnformeerd over wie de behandeling zou gaan voortzetten. De cl. kan op de website alle behandelaren opzoeken. Soms zal dat tijdens de bespreking gebeuren. In de praktijk kan het zinvol zijn om niet te lang te wachten met de vervolg afspraken. Dus zal de keuze voor een behandelaar mede door de ruimte die deze persoon heeft om nieuwe cl. te kunnen zien, bepaald worden.

De cl. bepaalt uiteindelijk wie hij als behandelaar in het vervolg traject het meest passend vindt.

16.   Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):

Eerst wordt de hulpvraag van de cl. uitgevraagd en welke doelstellingen hij/zij heeft. Daarna wordt samen met cl bekeken welke behandelvormen er zijn. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Indien dit na het eerste gesprek onduidelijk blijft wordt de cl besproken binnen het MDO (multidisciplinair overleg). Dan mogen behandelaren hun visie en analyse geven. Vanuit meerdere mensen worden meerdere perspectieven belicht.

De coördinerend regiebehandelaar bespreekt met de cl welke punten ter overweging zijn meegenomen vanuit het MDO overleg. C-Regiebehandelaar zorgt voor een goede coördinatie, reflectie en laagdrempelige bereikbaarheid. De schatting is dat de C-Regie behandelaar ook de behandeling uitvoert in een aantal gevallen. In onze kleinschalige instelling zal in veel gevallen de indicerend RB ook de coördinerend RB zijn, echter niet in alle gevallen.

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

de regiebehandelaar stelt samen met de cl. het behandelplan op en beschrijft de doelen. Bij kortdurende trajecten tot 12 en bij uitzondering 12-15 x zal tijdens het begin en eind van het traject een evaluatie plaatsvinden.

Bij langerdurende trajecten van meer dan 15 keer vindt elke 3 maanden een tussentijdse evaluatie plaats.

Na een psychodiagnostisch onderzoek en elke 3 maanden een evaluatie plaats tussen cl en de regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan tijdens de intake iemand anders zijn als tijdens de behandeling. Dit is mede met toestemming van de cl. vooraf. Zijn er meerdere disicplines betrokken

en of vraagt de aard van de problematiek een regiebehandelaar met een specifieke achtergrond, dan blijft de regiebehandelaar degene die eveneens de intake heeft gedaan.

De cl. en belangrijke anderen rondom de cl. kunnen als netwerk met toestemming van de cl. vooraf geraadpleegd worden op mogelijkheden, wensen en beperkingen van de cl.

In het behandelplan wordt ook vastgesteld middels welke strategieën, interventies en behandelvormen doelen kunnen worden behaald.

Medebehandelaars kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden en kunnen het behandelplan ook bespreken. In overleg met betrokken behandelaren wordt in het cl. overleg een wijziging van behandelvoorstel gedaan. In overleg met de cl wordt bekeken of het behandelplan wijziging doorgevoerd wordt. Ten alle tijden voert de regiebehandelaar als eindverantwoordelijke zo’n wijziging door binnen het dossier.

Indien er een wijziging van behandeplan is doorgevoerd met instemming van cl. kan ook een kopie hiervan worden verzonden naar verwijzer afhankelijk van de toestemming van de cl. Indien de cl. dit niet nodig acht, wordt zo’n behandelplan niet verzonden aan de verwijzer.

Na een behandeling wordt mits toestemming door de cl verleent altijd een afsluitbrief verzonden naar de verwijzer over het resultaat van de behandeling.

Indien meerdere disciplines verbonden zijn aan een behandeltraject van de cl. dan wordt een Multidisciplinair overleg gepland met de cl en zijn netwerk (als cl dat wil). In overleg met cl worden dan afspraken gemaakt over de voortgang van het traject, de doelen, de wijze waarop zorgverleners samenwerken. Uiteraard met instemming van de cl. De afspraken worden gemaakt en binnen behandelplan opgenomen. Ten alle tijde blijft inzage in het behandelplan, een kopie van het behandelplan beschikbaar voor de cl.

In geval van crisis of dreigende crisis worden ook alle afspraken opgenomen in het behandelplan, dat beschikbaar is voor cl. Dit geldt tevens bij waarneming tijdens vakantie en ziekte van de behandelaar.

De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt, zoals reeds beschreven en gaat na of cliënt tevreden is over zijn traject, of het volgens plan is en stelt met toestemming van de cl. het behandelplan bij. De cl. is een gelijkwaardige gesprekspartner.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Raadthuys GGZ bv. als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

-ROM Vragenlijsten bij Kind en jeugd ORS, OQ 45, CQ1 Kidscreen O en K intake, voortgang CQ1 of Exit KJ

Bij start van de intake worden ROM vragenlijsten doorgaans al gemaild. Zodat therapeut in eerste gesprek al uitkomsten mee kan nemen in zijn overwegingen.

Tussentijds kunnen vragenlijsten worden afgenomen. Dit is niet verplicht.

Bij het eind van de behandeling worden naar de bovengenoemde ROM vragenlijsten ook de klanttevredenheid vragenlijst afgenomen.

na bespreking behandelplan

na psychodiagnostisch onderzoek

elke 3 maanden vindt tussenevaluatie plaats bij langerdurende trajecten

16d. Binnen Raadthuys GGZ bv. reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Tussen – of eindevaluatie vindt altijd plaats met het terugblikken op de doelen, die indien mogelijk zo concreet mogelijk worden geoperationaliseerd.

Bij kortdurende trajecten wordt bij het begin 3de sessie geëvalueerd en bij het laatste gesprek (12de) gesprek.

Bij langerdurende trajecten elke 3 maanden.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Raadthuys GGZ bv. op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

CQi ambulant digitaal bij cliënten ouder dan 18 jaar of Exit KJ bij kind en jeugd tijdens het eind van het traject.

17.   Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Vooraf wordt gevraagd of cliënt gebruik wil maken van een privacy verklaring, waarbij er expliciet een bezwaar komt voor het informeren van zorgverzekeraar en of verwijzer.

en toestemming geeft om de verwijzer na de intake en na afsluiting traject schriftelijk te mogen informeren. Deze toestemming wordt expliciet vastgelegd in het dossier.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

In geval van recidief kunnen cl. binnen 3 maanden na afsluiten van een traject contact opnemen met de praktijk. Daarbinnen kan een vervolg traject worden opgestart.

Is er sprake van een crisis dan wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts. Alleen de huisarts mag verwijzen naar een crisisdienst.

IV.   Ondertekening

Naam bestuurder van Raadthuys GGZ bv.:

Désirée A.M. Krol

Plaats:

Elst

Datum:

15-6-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe: Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.