Algemene informatie

Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK:
Raadthuys GGZ bv.
Hoofd postadres straat en huisnummer: Industrieweg Oost 13
Hoofd postadres postcode en plaats: 6662NE ELST
KvK nummer: 09199157

AGB-code : 22220714

Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Désirée Krol

E-mailadres: d.krol@raadthuys.nl
Tweede e-mailadres: info@raadthuys.nl Telefoonnummer: 0481-371199

Aandachtsgebieden/zorgaanbod:

Wij zetten ons met hoofd en hart in voor de psychische gezondheid, veiligheid en duurzaamheid met de nadruk op kan de cliënt verder met zijn leven als betekenisvol te ervaren. De focus ligt op laagdrempelige kortdurende generalistische zorg of langerdurende specialistische trajecten. Wij werken mono en multidisciplinair. We willen gezien worden als een innovatieve kleinschalige instelling die met een krachtig netwerk samenwerkt. Daarnaast zetten wij ook E Health in. Doorgaans blended, echter bieden wij sinds kort ook een online aanbod aan naast de andere behandelvormen. Als professionals willen wij het hokjes denken binnen de GGZ tegengaan door over de muren van opgedeelde zorg heen te kijken. Door aan de cliënt te vragen, wat hij of zij wil. De oplossing hoeft niet persé te liggen in de GGZ, echter kan ook mogelijk daarbuiten worden gevonden.

Missie

Raadthuys GGZ biedt diagnostiek, consultatie, behandeling voor kinderen, jeugdigen, volwassenen, ouderen en ouders/opvoeder en hun kinderen tegelijkertijd indien noodzakelijk. Onze zorg is kortdurend als het kan en langerdurend waar nodig. Respect, aandacht en openheid zijn daarbij onze uitgangspunten. Wij werken integraal en of betrekken naasten altijd in het traject.

Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen bij Raadthuys GGZ terecht:

Aandachtstekort- en gedrags Pervasief

Overige kindertijd

Delirium, dementie en overig Depressie

Bipolair en overig Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Seksuele problemen

Slaapstoornissen Persoonlijkheid Somatoform

Raadthuys biedt geen hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz).

Overige specialismen: Wij bieden gespecialiseerde zorg aan voor mensen met complex trauma (vroegkinderlijk chronisch trauma ) en dissociatieve stoornissen. Wij hebben ook een intensieve traumabehandeling voor volwassenen van 4 dagen.

Daarnaast worden er veel dubbel diagnoses gezien van persoonlijkheid en trauma; autisme en depressie, angst.

Professioneel netwerk:

Vaktherapeut, verpleegkundig specialist, sociaal pedagagogisch hulpverlener, master stagiares orthopedagogiek en of psychologie, basis psycholoog, basis psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog / Psychotherapeut.

Psychiater volwassenen (opnieuw werven); KP BIG (opnieuw werven); Psychotherapeut BIG, GZ psycholoog BIG.

Raadthuys GGZ bv. heeft aanbod in:

 • de generalistische basis-ggz:

Psychiater (opnieuw werving) KP (opnieuw werving)

PT GZ

 • de gespecialiseerde-ggz:

Psychiater (opnieuw werving) KP (opnieuw werving)

PT GZ

Raadthuys GGZ bv. heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar: Psychiater (indien ingevuld)

KP (indien ingevuld) PT

GZ

Categorie A Coördinerend regiebehandelaar: Psychiater (indien ingevuld)

KP (indien ingevuld)

PT GZ

Categorie B Indicerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT

Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT GZ

Categorie C Indicerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

Categorie C Coördinerend regiebehandelaar:

Psychiater (indien ingevuld) KP (indien ingevuld)

PT

Structurele samenwerkingspartners

Raadthuys participeert onder andere in:

 • GEZ Midden Betuwe https://gezmiddenbetuwe.nl/ Visie

In de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners in Midden Betuwe staat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg centraal. In gezamenlijkheid streven we naar een compleet, vraag gestuurd en geïntegreerd zorgaanbod. We maken daarbij gebruik van elkaars complementaire expertise en middelen. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk aanbod van eerstelijnszorg, lokaal georganiseerd met de lokaal gevestigde zorgverleners.

Missie

Goed georganiseerde, goed bereikbare en herkenbare eerstelijnszorg in Midden Betuwe waar de zorgvraag van de patiënt geïntegreerd wordt benaderd en behandeld door de lokale zorgverleners

in de stichting participeren de volgende zorgverleners:

Diëtistenpraktijk Eetstijl; de diëtisten van Diëtistenpraktijk Eetstijl adviseren u over het veranderen van uw eetstijl wanneer eten en drinken extra aandacht nodig hebben.

Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman; Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman staat klaar voor alle mensen met een gezondheidsprobleem op het lichamelijke vlak.

Fysiovier Plus; Fysiovier+ bestaat sinds 1997 en heeft vestigingen in Zetten en Herveld. Naast behandelruimtes voor fysiotherapie is er een ruime oefenzaal, voorzien van moderne trainingsapparatuur.

Huisartsencentrum Herveld; Het huisartsencentrum Herveld levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Huisartsencentrum Zetten; Het huisartsencentrum Zetten levert integrale huisartsenzorg op reguliere basis. Wij streven naar patiëntvriendelijke en laagdrempelige zorg.

Service Apotheek; Er zijn in Nederland ongeveer 1.900 apotheken. Daarvan mogen zich ruim 425 Service Apotheek noemen. Dat zijn onafhankelijke apotheken, waar de apotheker zelf eigenaar is.

Stichting Samen Zorgen; Volkomen thuis en op uw gemak. Dat bent u bij Stichting Samen Zorgen. Op de locaties Liefkenshoek in Heteren, De Hoge Hof in Herveld en in ontmoetingscentrum De Verbinding in Zetten.

 • Psyzorg coöperatie in Nijmegen VJ GGZ Nijmegen

Lerend netwerk

Raadthuys GGZ geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren.

Voorstel lerend netwerk KLA- Kleine samenwerkende GGZ aanbieders regio Arnhem Aantal deelnemers :

•                     GGZ Praktijk 10
•                     Raadthuys GGZ 12
•                     Next GGZ 5
•                     BatZ GGZ 4
 • Neurocare group 17
 • Totaal 48

Voorwaarden:

 • Maximaal 8 personen per groep zouden zijn zodat er ook effectief met elkaar samengewerkt kan
 • Bij elke groep moeten medewerkers zitten van tenminste 2 verschillende
 • Hybride, dus zowel face-to-face als digitaal. Medewerker kan op basis hiervan kiezen welke vorm bij hem haar
 • Verschillende tijdstippen, voor en na 17 uur
 • Locaties voor face-to-face. GGZ praktijk, BatZ GGZ, Next GGZ en Raadthuys GGZ
 • Duur per bijeenkomst 2
 • Bijeenkomsten op dinsdag en Verwachting is dat dan de meeste mensen werken.
 • Totaal 48 zorgverleners

Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Alle BIG geregistreerden behandelaren voldoen aan de herregistratie plicht. Raadthuys GGZ faciliteert en financiert cursussen, workshops en opleidingen om kennis en kunde op peil te houden, te bevorderen en te innoveren.

 • toetsing BIG registratie kopie
 • check in BIG register
 • SKJ register kopie

Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

 • Multidisciplinair overleg 1 maal p 2 weken
 • werkoverleg 1 x p 6 weken
 • intervisie 1 x p 7 weken
 • lerend netwerk 2 -3 x p jaar
 • e health intervisie 1 x 4 weken
 • innovatie netwerk 1 x p 4 weken

Raadthuys GGZ houdt haar deskundigheid op peil:

Richtlijnen en protocollen zijn aanwezig in de praktijken, digitaal. Toetsing bekwaamheid d.m.v. gestructureerd collegiaal overleg Intervisie een maal per 7 weken

Cliëntenoverleg een maal per week supervisie mogelijkheden.

Samenwerking

Raadthuys GGZ houdt 2x per week een multidisciplinair overleg (1x kind en jeugd en 1x volwassenen) waarvan een maal per 1 à 2 weken er een psychiater aanwezig is (in het volwassen team moet deze functie opnieuw worden ingevuld).

Indien een intake alleen door een psycholoog gedaan is, zal er ook een toetsing plaatsvinden door een GZ psycholoog (regiebehandelaar). Bij verandering van het behandelplan wordt ook een GZ psycholoog ingeschakeld en zal dit worden vastgelegd in het dossier bij het behandelplan. De regiebehandelaar heeft eindverantwoordelijkheid in bepaling behandelplan. De uitvoerend behandelaar is verantwoordelijk voor het op juiste wijze beschrijven in het dossier. De regiebehandelaar toetst 1 maal per 3 maanden of indien wijziging heeft plaatsgevonden zonodig eerder het dossier.

Raadthuys GGZ hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Opschalen na intake van BGGZ naar SGGZ én triage vragenlijst – dan

 1. contact met verwijzer opnemen (mits cl daar toestemming voor verleent) en nieuwe verwijzing regelen
 2. intake en dossier bijstellen qua behandelplan
 3. dan wel afsluitbrief schrijven en terugverwijzen naar verwijzer 4 dan wel door verwijzen naar andere zorgverlener

Van SGGZ naar BGGZ wanneer uit intake blijkt

 1. lage complexiteit én laag risico én eerste maal in GGZ zorg
 2. veel klachten en in overleg met cl aan één klacht te werken en inschatting is korter dan 800 minuten behandeling noodzakelijk is.
 3. klachten in remissie, chronische toestand, weinig verandering
 4. door verwijzing naar andere instelling, zorgverlener is van toepassing

In alle gevallen dient cliënt in alle overwegingen als eerste op de hoogte te worden gesteld en daarna wordt verwijzer op de hoogte gesteld.

Dossier afsluiten en verwijzing naar BGGZ.

Deze procedures vinden binnen de huidige regelgeving van de gezondheidszorg en de geestelijke gezondheidzorg.

Binnen Raadthuys GGZ geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Escalatieprocedure

Bij de BGGZ heeft de regiebehandelaar de eindregie, waarvan het eind oordeel van de klinisch psycholoog en de psychotherapeut zwaarder wegen dan dat van de GZ psycholoog.

In de SGGZ

 1. Klinisch psycholoog (indien ingevuld en anders)
 2. Psychotherapeut

In die gevallen waar ook andere zorgverleners zijn betrokken weegt het eind oordeel van de klinisch psycholoog het zwaarst, daarna dat van de psychotherapeut.

Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

Raadthuys vraagt aan de cliënt om toestemming voor het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt Raadthuys GGZ de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).

Raadthuys GGZ gebruikt de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA.

Klachten en geschillenregeling

Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij: KPZ Contactgegevens: https://klachtenportaalzorg.nl/

De geschillenregeling is hier te vinden: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding: https://www.raadthuys.nl/wachttijden/ 

Aanmelding en intake/probleemanalyse

De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld :

 1. Aanmelding via de website (direct aanmelden)
 2. Aanleveren documenten, als het dossier compleet is, wordt cliënt op de wachtlijst geplaatst.
 3. Intake vindt plaats door een behandelaar van Raadthuys GGZ

Tussen de tijd van de intake en tussen de intake en de behandeling kan cliënt contact opnemen met de (regie)behandelaar. Dit wordt tijdens het eerste gesprek besproken.

De behandelaar vraagt na toestemming van de cliënt of het secretariaat de vervolgafspraken plant met de cliënt. De behandelaar die de intake doet, informeert de cliënt altijd over hoe te handelen indien de situatie van de cliënt verergert.

Binnen Raadthuys GGZ wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien Raadthuys GGZ geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt.

Indicatiestelling

95 % van de cliënten meldt zich aan via de website. In 5% van de gevallen telefonisch. Formulieren over samenwerking, toestemming en intakeformulieren worden opgestuurd. Indien deze formulieren via de mail of per post binnen zijn, te samen met de aanmelding, dan komt cliënt op de wachtlijst.

Alleen de indicerend regiebehandelaar stelt de diagnose. Bij twijfel in het eerste gesprek en in overleg met cliënt, volgt altijd een toetsing binnen het MDO (multidisciplinair overleg). Afhankelijk welke behandelaar BIG de verdere behandeling op zich neemt alvorens toestemming van de cliënt te hebben gekregen. De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over wie de behandeling zou gaan voortzetten. De cliënt kan op de website alle behandelaren opzoeken.

Behandeling en begeleiding

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

Eerst wordt de hulpvraag van de cliënt uitgevraagd en welke doelstellingen hij/zij heeft. Daarna wordt samen met cliënt bekeken welke behandelvormen er zijn. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Indien dit na het eerste gesprek onduidelijk blijft wordt de cliënt besproken binnen het MDO (multidisciplinair overleg). Dan mogen behandelaren hun visie en analyse geven. Vanuit meerdere mensen worden meerdere perspectieven belicht.

De coördinerend regiebehandelaar bespreekt met de cliënt welke punten ter overweging zijn meegenomen vanuit het MDO overleg. Regiebehandelaar zorgt voor een goede coördinatie, reflectie en laagdrempelige bereikbaarheid. De schatting is dat de Regiebehandelaar ook de behandeling uitvoert in een aantal gevallen. In onze kleinschalige instelling zal in veel gevallen de indicerend Regiebehandelaar ook de coördinerend Regiebehandelaar zijn, echter niet in alle gevallen.

De regiebehandelaar stelt samen met de cliënt het behandelplan op en beschrijft de doelen. Bij kortdurende trajecten tot 12 en bij uitzondering 12-15 x zal tijdens het begin en eind van het traject een evaluatie plaatsvinden. Bij langerdurende trajecten van meer dan 15 keer vindt elke 3 maanden een tussentijdse evaluatie plaats.

Na een psychodiagnostisch onderzoek en elke 3 maanden vindt een evaluatie plaats tussen cliënt en de regiebehandelaar. De regiebehandelaar kan tijdens de intake iemand anders zijn als tijdens de behandeling. Dit is mede met toestemming van de cliënt vooraf. Zijn er meerdere disciplines betrokken en/of vraagt de aard van de problematiek een regiebehandelaar met een specifieke achtergrond, dan blijft de regiebehandelaar degene die eveneens de intake heeft gedaan.

De cliënt en belangrijke anderen rondom de cliënt kunnen als netwerk met toestemming van de cliënt vooraf geraadpleegd worden op mogelijkheden, wensen en beperkingen van de cliënt. In het behandelplan wordt ook vastgesteld middels welke strategieën, interventies en behandelvormen doelen kunnen worden behaald. Medebehandelaars kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden en kunnen het behandelplan ook bespreken. In overleg met betrokken behandelaren wordt in het cl. overleg een wijziging van behandelvoorstel gedaan. In overleg met de cl wordt bekeken of het behandelplan wijziging doorgevoerd wordt. Ten alle tijden voert de regiebehandelaar als eindverantwoordelijke zo’n wijziging door binnen het dossier.

Indien er een wijziging van behandelplan is doorgevoerd met instemming van cliënt kan ook een kopie hiervan worden verzonden naar verwijzer afhankelijk van de toestemming van de cliënt. Indien de cliënt dit niet nodig acht, wordt zo’n behandelplan niet verzonden aan de verwijzer.

Na een behandeling wordt, mits toestemming door de cliënt verleent, altijd een afsluitbrief verzonden naar de verwijzer over het resultaat van de behandeling.

Indien meerdere disciplines verbonden zijn aan een behandeltraject van de cliënt dan wordt een Multidisciplinair overleg gepland met de cliënt en zijn netwerk (als cliënt dat wil). In overleg met cliënt worden dan afspraken gemaakt over de voortgang van het traject, de doelen, de wijze waarop zorgverleners samenwerken. Uiteraard met instemming van de cliënt. De afspraken worden gemaakt en binnen behandelplan opgenomen. Ten alle tijde blijft inzage in het behandelplan, een kopie van het behandelplan beschikbaar voor de cliënt.

In geval van crisis of dreigende crisis worden ook alle afspraken opgenomen in het behandelplan, dat beschikbaar is voor cl. Dit geldt tevens bij waarneming tijdens vakantie en ziekte van de behandelaar. De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt, zoals reeds beschreven en gaat na of cliënt tevreden is over zijn traject, of het volgens plan is en stelt met toestemming van de cl. het behandelplan bij. De cliënt is een gelijkwaardige gesprekspartner.

De voortgang van de behandeling wordt binnen Raadthuys GGZ als volgt gemonitord:

-ROM Vragenlijsten bij Kind en jeugd ORS, OQ 45, CQI Kidscreen O en K intake, voortgang CQI of Exit KJ

Bij start van de intake worden ROM vragenlijsten doorgaans al gemaild. Zodat therapeut in eerste gesprek al uitkomsten mee kan nemen in zijn overwegingen. Tussentijds kunnen vragenlijsten worden afgenomen. Dit is niet verplicht. Bij het eind van de behandeling worden naar de bovengenoemde ROM vragenlijsten ook de klanttevredenheid vragenlijst afgenomen. Elke 3 maanden vindt tussenevaluatie plaats bij langerdurende trajecten.

Binnen Raadthuys GGZ reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt:

Tussen – of eindevaluatie vindt altijd plaats met het terugblikken op de doelen, die indien mogelijk zo concreet mogelijk worden geoperationaliseerd. Bij kortdurende trajecten wordt bij het begin 3de sessie geëvalueerd en bij het laatste gesprek (12de) gesprek. Bij langerdurende trajecten elke 3 maanden.

De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Raadthuys GGZ bv. op de volgende manier gemeten:

CQI ambulant digitaal bij cliënten ouder dan 18 jaar of Exit KJ bij kind en jeugd tijdens het eind van het traject.

Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

Vooraf wordt gevraagd of cliënt gebruik wil maken van een privacy verklaring, waarbij er expliciet een bezwaar komt voor het informeren van zorgverzekeraar en of verwijzer. Cliënt kan toestemming geven om de verwijzer na de intake en na afsluiting traject schriftelijk te mogen informeren. Deze toestemming wordt expliciet vastgelegd in het dossier.

Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

In geval van recidief kunnen cliënt binnen 3 maanden na afsluiten van een traject contact opnemen met de praktijk. Daarbinnen kan een vervolg traject worden opgestart.

Is er sprake van een crisis dan wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts. Alleen de huisarts mag verwijzen naar een crisisdienst.

© Copyright - Raadthuys GGZ