KITT Volwassenen

De KITT is een Kortdurende Intensieve Tweedelijns Traumabehandeling die zich richt op cliënten die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en voldoen aan de criteria voor de diagnose PTSS.

De KITT bestaat uit drie fases:

  • de voorbereidende fase,
  • de intensieve behandelfase en
  • de nabehandelingsfase.

In de voorbereidende fase kijken we met u naar uw klachten, gaan we na of een KITT behandeling nodig en wenselijk is, wordt u gezien door de psychiater, krijgt u uitleg over PTSS en het traject, vult u vragenlijsten in en stellen we een behandelplan op.

In de intensieve fase komt u vier hele dagen naar onze praktijk. Op deze dagen krijgt u van ‘s morgens 09.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur traumabehandelingen. Hierin maken we gebruik van imaginaire exposure, EMDR, exposure in vivo en PMT/sport/mindfulness. Tijdens deze behandeldagen wordt u door verschillende psychologen behandeld.

In de vier weken na de intensieve behandelfase (nabehandelingsfase) krijgt u, indien er nog sprake is van PTSS klachten, iedere week een sessie traumabehandeling van 90 minuten. Het traject ronden we af met een eindgesprek waarin we nagaan wat het effect is geweest van de behandeling. Ook kijken we of er nog andere hulpvragen liggen en welke aanbod hierbij passend is.

KITT-Kind en Jeugd

De KITT-KJ is een Kortdurende Intensieve Tweedelijns Traumabehandeling- Kind&Jeugd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en als gevolg daarvan een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) hebben.

De behandeling bestaat uit drie fases, waarin een team van verschillende behandelaren (GZ-psychologen, een systeemspecialist, een psycho motorisch therapeut) zowel met de jongeren als diens systeem samenwerken.

De eerste voorbereidende fase bestaat uit een aantal (meestal vijf) gesprekken waarin er samen met de jongere en diens ouders/een volwassen steunfiguur kennis wordt gemaakt, klachten en hulpvragen worden geïnventariseerd, onderzocht wordt of er sprake is van PTSS, beoordeeld wordt of dit het goede moment en de goede manier is voor traumabehandeling, gesproken wordt over wat ervoor nodig is om de behandeling te laten slagen en uitleg wordt gegeven over PTSS en het behandelprogramma. Als hieruit blijkt dat de jongere kan profiteren van het programma, wordt overgegaan naar de tweede fase, de intensieve behandelfase. De jongere werkt dan 2x 3 dagen van 9.00u – 14.00 aan het verminderen van de PTSS-klachten middels imaginaire exposure, EMDR, exposure in vivo en PMT/sport/mindfulness. De volwassen steunfiguur wordt intensief betrokken om de jongere hier zo goed mogelijk bij te steunen.

Na deze intensieve fase, volgt de nabehandeling. Als er nog PTSS-klachten zijn, begint deze fase met (maximaal vier) wekelijkse behandelsessies van 90 minuten. Vervolgens vindt er een nameting plaats, waarin beoordeeld wordt of er nog sprake is van PTSS en in hoeverre andere klachten veranderd zijn. Tot slot vindt er een eindgesprek plaats, waarin het traject wordt geëvalueerd en de metingen worden besproken. Er wordt nagegaan of er nog andere klachten zijn en of vervolgbehandeling geïndiceerd is.

Het KITT KJ team:

© Copyright - Raadthuys GGZ