Praktijkregels

Deze tekst informeert u over onze werkwijze en bevat belangrijke informatie betreffende onze praktijk. Onze praktijk werkt volgens de beroepscode NIP. Hieronder volgt een samenvatting van de voor u belangrijkste punten.

Wat kunt u verwachten tijdens de eerste afspraak:

Er zijn drie fasen te onderscheiden

  • de intake (deze is niet vrijblijvend) bestaat uit oa. kennismaking, inventarisatie probleemgebieden, eventueel onderzoek met vragenlijsten) mondt uit in een  behandelplan;
  • de feitelijke behandeling, waarin u samen met de psycholoog werkt aan verandering van de problemen of klachten;
  • de evaluatie en afronding. Beëindiging van een behandeltraject vindt in een afsluitend gesprek plaats en niet telefonisch of schriftelijk.

Hoe naasten worden betrokken

Soms is het nodig om anderen te betrekken bij jouw behandeling. Dit kunnen professionals zijn maar ook personen uit je eigen netwerk. Als wij het in het kader van je behandeling van belang vinden om anderen te betrekken dan zullen wij dit altijd pas doen na overleg met jou. In ieder geval willen wij je huisarts op de hoogte kunnen houden over het verloop van je behandeling

Er zijn verschillende interventies / behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie (CTG), EMDR (traumatherapie), Schematherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapie), Psychotherapie (ecclectisch, psychodynamisch), Systeemtherapie.

Dossier:
Van iedere cliënt wordt een persoonlijk dossier aangelegd met persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. Na afsluiting van het behandelcontact worden de gegevens gedurende 15 jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. U heeft het recht het dossier in te zien, na afspraak met de behandelaar. Daarnaast kunt u, echter alleen schriftelijk, verzoeken om het dossier of delen uit het dossier te vernietigen. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.

Beroepsgeheim:
Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Uw behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collegae binnen de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.
Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij verplicht gesteld de geanonimiseerde aan te leveren bij de DIS, SBG en CBS voor wetenschappelijk onderzoek, daarnaast worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt voor het jaarverslag van de beroepsvereniging LVVP. U kunt schriftelijk verzoeken uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde organisaties. In het kader van de declaraties van vergoede zorg en monitoring van de doelgroep tot 18 jaar, zijn wij verplicht aan de gemeente gegevens aan te leveren. Er wordt geen medische informatie uitgewisseld. Er worden producten gedeclareerd (kort, middel en intensief) in de vorm van productcodes, waaruit geen gediagnosticeerde/behandelde stoornissen af te leiden zijn.

Echtscheidingssituatie:
In een echtscheidingssituatie nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind.
Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij advies uit ten opzichte van derden.

© Copyright - Raadthuys GGZ