Vergoedingen en kosten

In 2020 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp. Raadthuys GGZ heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de generalistische basis-ggz (GB-GGZ) of de gespecialiseerde-ggz (S-GGZ), vergoed worden. U betaalt géén eigen bijdrage.
Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico* voor de zorgverzekering.

*eigen risico
Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal voor iedereen vanaf 18 jaar € 385,- (of hoger indien u dit vrijwillig heeft verhoogd)  per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Deze wordt altijd vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts, die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de NZa. De intake is niet vrijblijvend en zal altijd bestaan uit minimaal 1 gesprek, soms zullen een of meer diagnostische vragenlijsten worden ingezet.

Als u precies wilt weten op welke vergoedingen u recht hebt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Klik hier voor een globaal overzicht van de klachten/stoornissen die vallen onder vergoede of niet vergoede zorg.

Wie betaalt de rekening?
Omdat wij contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars en de gemeenten (Kind en Jeugd) uit de regio, wordt de rekening voor vergoede zorg buiten u om geregeld.

Niet vergoede zorg
Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijdens de intake constateert, kunt u meestal wel binnen onze praktijk terecht, echter zal de cliënt deze dan wel zelf moeten betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering. Ook kan terug verwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Kind en Jeugd
De boven beschreven zorgproducten zijn ook van toepassing voor kinderen en jeugdigen. Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het volledige aanbod van jeugdhulp. Dit betekent dat niet meer uw zorgverzekeraar maar uw gemeente vanaf 2015 de zorg van uw kind betaalt.

Welke gevolgen heeft dat?
De gemeenten van de regio’s Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe hebben met onze praktijk een overeenkomst afgesloten. In de Jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist rechtstreeks mag verwijzen naar de Jeugd GGZ en dat de gemeente een acceptatieplicht heeft voor deze verwijzingen. Een verwijsbrief van de (huis)arts blijft hiervoor noodzakelijk. Er geldt geen eigen risico. Aan de gemeenten worden gegevens doorgegeven, benodigd voor de declaratie van de geboden zorg. Ook zullen wij, alleen daar waar nodig is en met uw toestemming, samenwerken met het basisteam Jeugdhulp in de woonplaats van de cliënt (klik hier voor meer info).